PRAHA – Česká republika má zřejmě nadbytek financí. Vláda dnes projednala a schválila návrh zákona, jímž rozšiřujeme půjčku, prostřednictvím devizových rezerv ČNB, Mezinárodnímu měnovému fondu na celkovou výši 2 530, 000. 000,- EUR, tedy zhruba 62 miliardy korun. Velkoryse zároveň odpouští MMF poplatek za státní záruku ve výši 328 milionů korun. Vláda navrhuje, aby úplata za poskytnutí státní záruky v tomto případě nebyla požadována. Pro přesnost uvádíme celý návrh zákona, jak ho schválila vláda i s předkládací zprávou. Kdyby tu půjčku MMF nezaplatil, tak to díky záruce zaplatíme České národní bance ze státního rozpočtu.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Na svém zasedání dne 25. ledna 2012 se vláda České republiky zabývala návrhem na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu. Požadavek na poskytnutí půjčky byl formulován na jednání Rady EU ve dnech 8. a 9. prosince 2011.  Odpovídající podíl ČR je 3,34 mld. EUR.  Účelem půjčky má být rychlé zvýšení likvidity MMF v době probíhající krize.  Ministerstvo financí navrhlo poskytnout půjčku ve výši 1,5 mld. EUR z devizových rezerv České národní banky.  Česká národní banka s poskytnutím půjčky souhlasila za předpokladu poskytnutí státní záruky a uzavření kompenzační dohody o proplacení ušlého výnosu. Vláda s těmito podmínkami ve svém usnesení č.  63/2012  souhlasila.

 Česká národní banka požaduje, aby záruka byla vystavena i za bilaterální půjčku, kterou poskytla Mezinárodnímu měnovému fondu již v roce 2010 ve výši 1,03 mld. EUR. Celková výše záruky tak bude činit 2,53 mld. EUR. Česká národní banka uzavře o nové půjčce s MMF „Dohodu o poskytnutí bilaterální půjčky“ a s MF „Dohodu o úhradě nákladů vzniklých ČNB v souvislosti s uzavřením a plněním „Dohody o poskytnutí bilaterální půjčky MMF“, tak jako tomu bylo u půjčky minulé. Státní záruka se bude vztahovat na jistinu a úroky spojené s poskytnutím půjček.

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v § 73 opravňuje s účinností od 1. ledna 2001 Českou republiku poskytovat státní záruky jen na základě zvláštního zákona. Proto je předkládán návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu ve výši 2,53 mld. EUR, kterou poskytne  Česká národní banka ze svých rezerv.

Návrh zákona nebyl, na základě výjimky podle článku 76 Legislativních pravidel vlády, projednán v připomínkovém řízení. 

Návrh

Z Á K O N

 ze dne ………………2012

o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1)   Česká republika poskytne státní záruku na zajištění dvou půjček, poskytnutých  Českou národní bankou Mezinárodnímu měnovému fondu za účelem posílení jeho zdrojů.

 (2)   Státní záruka podle odstavce 1 se poskytne na jistinu půjček v souhrnné výši 2 530 000 000,- EUR  a úroky spojené s poskytnutím půjček podle Smlouvy o půjčce mezi Českou národní bankou a Mezinárodním měnovým fondem ze dne  31. března2010 a Smlouvy o půjčce mezi Českou národní bankou a Mezinárodním měnovým fondem ze dne ………., pokud tyto půjčky nebudou splaceny ve stanovené lhůtě.

 (3)   Úplata za poskytnutí státní záruky nebude požadována.

 § 2

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Důvodová zpráva

 Obecná část

 Poskytnutí státní záruky umožňuje § 73 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, pouze zvláštním zákonem.  V současné době jsou státní zárukou zajištěny úvěry a emise dluhopisů, které slouží zejména k financování silniční a železniční infrastruktury. Nestandardní státní záruka byla pak v roce 2000 (před platností zákona č. 218/2000 Sb.) poskytnuta ve prospěch České národní banky (Smlouva a slib odškodnění) a Československé obchodní banky (Smlouva a státní záruka) při převzetí a prodeji    Investiční a poštovní banky. Celkový objem dosud nesplacených státních záruk je ve výši  186,4 mld. Kč  se splatností do roku 2022.

 Samotné vystavení nové státní záruky nemá přímý dopad na veřejné rozpočty.  Poskytnutá půjčka však bude mít přímý dopad na výdaje státního rozpočtu s ohledem na kompenzace požadované Českou národní bankou (náklady ušlé příležitosti, transakční  náklady, náklady na zajištění kursového rizika). Na kompenzacích za již poskytnutou půjčku bylo v letech 2010 a 2011 vyplaceno 47 mil. Kč.  K zatížení výdajové stránky rozpočtu by také došlo v případě, že MMF půjčku ČNB nesplatí a záruka bude ve prospěch ČNB realizována z prostředků státního rozpočtu.  Je nutno připomenout, že taková skutečnost v celé historii MMF dosud nenastala.

 Návrh nemá přímý dopad na podnikatelské prostředí a z hlediska rovnosti žen a mužů je indiferentní.

 Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace – RIA  se nevypracovává s ohledem na věcnou stránku zákona, kde variantní řešení není možné. Bez státní záruky Česká národní banka půjčku neposkytne a Česká republika by tak nedostála svým zahraničním závazkům.

  Zvláštní část

 K § 1

 (1)        Vláda  České republiky na svém zasedání dne   25. ledna 2012 přijala usnesení č. 63, k návrhu na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu, kterým souhlasila s poskytnutím státní záruky za půjčky poskytnuté Mezinárodnímu měnovému fondu.

 (2)        Částka záruky ve  výši 2,53 mld. EUR se skládá ze  současné půjčky ve výši 1,5 mld. EUR a půjčky, kterou ČNB poskytla  Mezinárodnímu měnovému fondu v roce 2010 ve výši 1,03 mld. Kč. Dne 31. března  2010  byla uzavřena Smlouva o půjčce mezi Českou národní bankou a Mezinárodním měnovým fondem. Dobu její platnosti je  možno prodlužovat o další jednoletá období za předpokladu, že celková doba trvání nepřekročí čtyři roky. Bude nutné doplnit do tohoto odstavce lhůtu splatnosti s ohledem na  zahrnutím nové půjčky, nebo jinak tuto záruku časově omezit. Dne …….. 2012 byla uzavřena druhá Smlouva o půjčce mezi Českou národní bankou a Mezinárodním měnovým fondem. Vzhledem k nemožnosti exaktního stanovení data konečné splatnosti půjček, se navrhuje omezit dobu platnosti záruky odkazem na splatnost všech čerpaných prostředků podle obou smluv mezi ČNB a MMF.

(3)        V ustanovení § 73 zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění je také uvedeno: „za poskytnutí státní záruky zaplatí dlužník do státního rozpočtu 0,5 % ze zaručené částky, a to do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona, kterým byla státní záruka poskytnuta“.  Tuto skutečnost je nutné v přijímaném zákoně ošetřit. Vzhledem k výjimečné situaci není pravděpodobně možné od MMF jako dlužníka tuto platbu vyžadovat. Jedná se o částku cca 328 mil. Kč. Navrhuje se, aby úplata za poskytnutí státní záruky v tomto případě nebyla požadována.

  K § 2

 Nabytí účinnosti zákona se navrhuje ke dni jeho vyhlášení.

O devizových rezervách a půjčce MMF čtěte také na stránkách České národní banky ZDE

Sdílet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..