PRAHA – Do sněmovny dorazilo programové prohlášení vládního kabinetu Jiřího Rusnoka. Na jeho základě bude žádat úřednická vláda 6. srpna o podporu Poslanecké sněmovny. Prozatím příliš šancí nemá. Zpravodajský portál SmartNews přináší text prohlášení v plném znění.

Preambule

Vláda České republiky jmenovaná prezidentem dne 10. července 2013 vznikla v souladu s ústavním pořádkem České republiky jako přímá reakce na demisi kabinetu Petra Nečase. K té došlo po skandálu, který nemá v dějinách naší země obdoby. Nikdy předtím nedošlo ke zneužití vojenského zpravodajství, jako jedné ze silových složek zajišťujících bezpečnost naší republiky. Tento skandál nejen, že poškodil jméno České republiky v zahraničí a zejména u našich spojenců, ale zásadně oslabil i důvěru občanů v náš stát a jeho klíčové instituce.

Média označují vládu pod mým vedením za vládu odborníků či vládu úřednickou. Kritické hlasy zdůrazňují údajné politické či osobní vazby. To musím odmítnout. Vláda je koncipována jako nepolitická, nestranická a tvoří ji krizoví manažeři jednotlivých rezortů. Jsme odhodláni nasadit všechny své síly k překonání současné společenské, ale i hospodářské krize – o tom není nejmenších pochyb.

Hospodářský výkon ČR klesá již 6 čtvrtletí po sobě, počínaje 4Q. 2011 a hrozí, že tento pokles bude dále pokračovat. Vláda tzv. „rozpočtové odpovědnosti“ tak za sebou zanechává nejrychlejší zvýšení státního dluhu v moderní historii země. Prožíváme rovněž hlubokou politickou krizi. Vláda tzv. „boje proti korupci“ rozhodně nezabránila tomu, aby pokračovalo vyvádění veřejných peněz do soukromých kapes. To vše má mimo jiné i za následek všeobecnou krizi důvěry a odpovědnosti, což oslabuje výkonnost a kvalitu správy země.

Naše vláda proto bude usilovat – v čase do řádných nebo předčasných parlamentních voleb – o obnovení důvěry a odpovědnosti, bez nichž nemohou státní instituce plnohodnotně zabezpečovat dané úkoly.

Jsme rozhodnuti nastavit elementární mechanismy, které přispějí k tomu, aby byl za všech okolností respektován veřejný zájem občanů ČR. To je pro nás hlavní priorita. Respektování zákonnosti a dobrých mravů považujeme za nezbytnou podmínku k naplňování tohoto předsevzetí. Bude k tomu potřeba součinnosti všech státních a veřejných institucí.

ČR je plnohodnotným členem EU a NATO. Je nejvyšší čas začít s nápravou naší reputace v těchto spojeneckých uskupeních. Abychom se opět stali důvěryhodným a uznávaným členem mezinárodního společenství. Proto chceme vrátit těmto pojmům jejich skutečný obsah. Tedy i deklarovaným hodnotám.

Nabízíme spolupráci všem, komu není lhostejný další osud naší země. Základním krédem této vlády je profesionalita, pokora, tolerance, a odvaha.

Do konce řádného volebního období Poslanecké sněmovny zbývá maximálně necelých 10 měsíců. Proto naše vláda zaměří svoji pozornost jen na aktuální, někdy naléhavá rozhodnutí, která je nutno učinit v tomto krátkém období. Není jich rozhodně málo. Ve velkévětšině byla připravena odcházející vládou a je přirozeným zájmem nás všech zachovat v tomto smyslu nezbytnou kontinuitu rozhodování – přirozeně s korekcemi, často podstatnými, odpovídajícími našemu vládnímu programu.

Řada z těchto rozhodnutí ovlivní vývoj v naši zemi i v delší perspektivě a proto při jejich přípravě musíme pozorně a svědomitě zvažovat jejich důsledky jak pro občany, tak i pro národní hospodářství. V tomto smyslu, nemůžeme být pouze udržovací vládou, nýbrž jsme plnohodnotnou exekutivní sestavou se všemi pravomocemi a pochopitelně i odpovědností.

Programové cíle

Pro jednotlivé resorty považujeme za hlavní následující cíle:

Zahraniční politika a Evropská unie

Jádrem zahraniční politiky České republiky zůstává její aktivní úloha při zabezpečování bezpečnosti a prosperity naší země a její pevné ukotvení v euroatlantickém prostoru. Ve vztahu k Evropské unii vláda podpoří kroky k hlubší integraci a k posílení politické a ekonomické váhy Evropské unie ve světě.

Prioritami vlády jsou dokončení jednání o legislativě navazující na dohodu o víceletém finančním rámci EU na roky 2014-2020 a vytvoření předpokladů pro efektivní a transparentní využití prostředků z fondů Evropské unie, včetně přípravy na nové programové období. Vláda bude rovněž aktivně podporovat dokončení vnitřního trhu Unie a rozvoj vnější obchodní politiky jako prostředků pro posílení růstu a konkurenceschopnosti a zvýšení zaměstnanosti.

V rámci aktuálních jednání o stabilizaci hospodářské a měnové unie, která je i prvořadým zájmem České republiky, podpoří vláda kroky směřující k hlubší koordinaci hospodářské a fiskální politiky. Vláda rovněž podpoří stabilizaci a obnovu důvěry v evropský finanční sektor.

Česká republika bude aktivní v Severoatlantické alianci. Bude rozvíjet vztahy se sousedy a bude podporovat visegrádskou spolupráci k prosazování společných zájmů v rozhodovacích orgánech EU. Česká republika bude jako aktivní člen OSN podporovat efektivní fungování a využívání mechanismů mezinárodních organizací a institucí.

Vláda České republiky bude v maximálně možné míře usilovat o co nejširší spolupráci v globálních otázkách, ať už se jedná o boj proti klimatickým změnám, potírání terorismu, a prosazování lidských práv. V zahraniční a evropské politice vláda povede vnitropolitický dialog jak s oběma komorami Parlamentu ČR, tak i s prezidentem republiky.

Vláda si uvědomuje význam ekonomické diplomacie při posílení mezinárodní konkurenceschopnosti české ekonomiky.   Zaměří se na využití sítě zastupitelských úřadů aspecializovaných vládních agentur v zahraničí tak, aby daleko aktivněji podporovaly české podniky v zahraničí, pomáhaly při otevírání nových trhů a to především v Číně, Rusku, Brazílii, Indii a dalších zemích s vysokým ekonomickým potenciálem. Pro další zlepšení fungování systému zahraniční rozvojové pomoci podpoří vláda větší zapojení soukromého sektoru do realizace rozvojových projektů.

Hospodářská a rozpočtová politika, čerpání EU fondů

Klíčovým úkolem vlády je přispět k obnovení ekonomického růstu a boj s narůstající nezaměstnaností. Základní cestou k tomu musí být především využití všech investičních příležitostí, které může stát pozitivně ovlivnit. Neprodleně budou identifikovány všechny dostupné zdroje investic v rámci veřejné správy a ve státem ovládaných podnicích tak, aby v co nejkratším čase mohly podpořit rozvoj české ekonomiky.

Vláda je odhodlána udržet schodek vládního sektoru pod 3 % HDP, což povede k ukončení procedury nadměrného deficitu, kterou vůči ČR vede Evropská komise. Při přípravě státního rozpočtu 2014, bude vláda vycházet z návrhu střednědobých rozpočtových rámců připravených předchozí vládou. Počítáme ovšem s posílením investic do vzdělání, vědy, výzkumu, dopravní infrastruktury a na další prorůstová opatření. V procesu sestavování státního rozpočtu jsme připraveni seriózně posoudit názory zástupců zaměstnavatelů, odborů i územních samospráv.

Vláda bude věnovat mimořádnou pozornost průběhu, účinnosti a výsledkům využívání fondů EU v rámci politiky soudržnosti, neboť rok 2013 je z hlediska čerpání evropských prostředků nejnáročnější s ohledem na souběh pravidla n+3 a n+2. Vláda vynaloží veškeré úsilí k efektivnímu využití prostředků přispívajících k růstu ekonomiky.

Současný stav čerpání těchto fondů vláda považuje za alarmující. Reálně zde hrozí ztráta desítek miliard korun – v podstatě výlučně investic – pokud se nepodaří celý proces čerpání výrazně zlepšit. Proto se tomu vláda bude věnovat s mimořádnou pozorností a bude pravidelně monitorovat vývoj čerpání a přijímat nezbytné kroky – v prvé řadě bude vyžadovat jednoznačnou odpovědnost za finanční řízení a důsledný audit – pro naplňování plánů pro jednotlivé operační programy.

Vláda zajistí finance z Fondu solidarity EU jako příspěvek na odstranění následků škod způsobených povodněmi.

Vláda připraví do konce roku 2013 jednodušší pravidla pro využívání Evropských strukturálních a investičních fondů v příštích sedmi letech – Dohodu o partnerství, programy a metodické pokyny.

Vláda považuje správu majetkových účastí státu v podnicích za mimořádně důležitou a chce zvýšit její kontrolu pověřenými ministerstvy. Proto bude trvat na tom, aby byla vykonávána kvalifikovanými odborníky. Bude vyžadovat pravidelný monitoring o hospodaření těchto firem.

K našim prioritám nesporně patří boj proti daňovým únikům. Zde zajistíme efektivnější činnost a kooperaci všech organizací resortu Ministerstva financí a také spolupráci s orgány činnými v trestním řízení.

Vláda připraví návrh zákona o registračních pokladnách s fiskální pamětí, které mj. požadují zavést i podnikatelské svazy. Toto opatření považujeme za důležitý krok ke snížení daňových úniků a k zajištění rovných podmínek v hospodářské soutěži.

Jsme také připraveni podpořit poslanecké návrhy zákona o majetkových přiznáních, příp. připravíme vládní návrh.

Česká republika se aktivně zúčastní mezinárodní spolupráce při potlačování tzv. daňových rájů a bude pokračovat v uzavírání dohod o výměně informací v daňových záležitostech. Vláda předloží novelu zákona o spotřebních daních, týkající se zavedení registru tzv. mazacích olejů a úpravy zajištění daně s cílem minimalizovat daňové úniky.

V    oblasti výběru daní a jiných veřejných odvodů se uskuteční kroky nezbytné ke zjednodušení této administrativy, zejména zvýšením elektronizace daňového řízení, včetně daňových dokladů.

V    oblasti finančního trhu vláda považuje za prioritní zejména dokončit legislativní proces změn stavebního spoření, družstevního peněžnictví, pojišťovacího zprostředkování a směnárenské činnosti.

Vláda bude podporovat kroky ke kontinuálnímu zvyšování finanční gramotnosti obyvatel. Především se zaměří na daleko důslednější kontrolu tzv. finančních služeb nabízených veřejnosti nejrůznějšími nebankovními subjekty – půjčky na telefon atd., které často zneužívají tíživé sociální situace občanů. Také proto vláda vyvine úsilí k potlačení lichvy.

Přistoupíme ke komplexní regulaci provozování sázkových her, která bude odpovídat principům vnitřního trhu EU. Zasadíme se o vybudování centrálního technického systému určeného k výkonu státního dozoru nad provozováním sázkových her a především k účinné kontrole plnění daňových povinností ze strany provozovatelů. Podpoříme přijetí novely loterijního zákona, která umožní obcím účinněji regulovat provoz technických herních zařízení na jejich území. Očekáváme, že tato opatření zmírní negativní dopady sázkových her na společnost.

Vláda vychází z toho, že je naším národním zájmem rozvíjet efektivní průmysl, schopný inovací a úspěchů na světovém trhu. To je velmi stručně obsah průmyslové politiky naší vlády. Neskrýváme, že v nadcházejícím období budeme právě v průmyslu patrně čelit rozsáhlým důsledkům – především další ztrátě pracovních míst – panující hospodářské krize, které ovlivní výrazně život některých regionů. Vláda je připravena takovým situacím čelit se vší rozhodností a plným nasazením.

Zaměříme se na zvyšování konkurenceschopnosti České republiky, a to zejména vhodnou energetickou politikou, podporou aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, posílením  technického  vzdělávání,  zlepšováním  podnikatelského  prostředí  i  exportníchmožností   tuzemských   firem   a   v neposlední   řadě   investicemi   do   klíčové   dopravní infrastruktury.

Dokončíme proces schvalování aktualizace Státní energetické koncepce a Státní surovinové politiky s cílem dlouhodobě zajistit stabilitu dodávek a cen energií.

Vláda zabrání další neefektivní podpoře obnovitelných zdrojů a prosadí změny, které zastaví nárůst příspěvku na obnovitelné zdroje.

Výzkumný a inovační potenciál firem vláda podpoří novými operačními programy z EU fondů a takovou alokací zdrojů národního rozpočtu na VaV, která bude více motivovat k proměňování špičkových nápadů do obchodovatelného zboží a služeb. Budeme podporovat společné projekty akademické a podnikatelské sféry a rychlé využití výsledků v praxi. Daňově zvýhodníme firmy při zadávání cíleného výzkumu akademické sféře.

Vláda bude realizovat Exportní strategii ČR pro období 2012 – 2020 a všechny programy, vedoucí ke zvýšení exportní výkonnosti českého průmyslu.

Vláda zvýší důraz na ochranu českých spotřebitelů a výrobců před dovozem nekvalitních výrobků, polotovarů a surovin a na ochranu spotřebitelů před nekalými praktikami prodejců a poskytovatelů služeb.

Zemědělství, životní prostředí, doprava a regiony

Prioritou vlády bude neprodlené odstraňování povodňových škod na zemědělských objektech, vodních dílech a vodohospodářském majetku s využitím národních a unijních finančních zdrojů.

V souladu s reformovanou Společnou zemědělskou politikou bude vláda usilovat o zavedení opatření podporujících zemědělsko-potravinářský komplex zaměřený rovněž na tradiční zemědělskou a potravinářskou produkci. Vláda prosadí efektivní využívání všech dostupných finančních nástrojů a zdrojů ke zvýšení prosperity českého zemědělství s důrazem na rozvoj živočišné výroby. Vyvine maximální úsilí k úspěšnému dočerpání evropských prostředků z finančního období 2007 – 2013 a zajistí finanční nástroje pro budoucí období.

Vláda bude podporovat všechny aktivity směřující k zajištění výroby kvalitních potravin a zejména ke zvýšení zastoupení regionálních potravin na trhu, včetně čerstvých potravin s prokazatelným původem.

Za účelem zajištění stabilního podnikatelského prostředí v zemědělském sektoru bude vláda usilovat o eliminaci negativních dopadů klimatických změn, a to pomocí rámcového programu řešení škod v zemědělství a rybářství a založením „Rizikového fondu pro zemědělce“.

V oblasti životního prostředí bude vláda usilovat o racionální ochranu přírody a krajiny a o její rozvoj. Soustředíme se zejména na soustavné zlepšování kvality ovzduší, především v nejvíce zatížených regionech České republiky.

Vláda zajistí co nejrychlejší zahájení programu Nová zelená úsporám včetně jeho financování s delší perspektivou. K tomu předpokládá, zejména v počáteční fázi, využít částečně prostředky kumulované na účtech podniku Lesy ČR, s.p.

Za svoji prioritu považujeme dosáhnout co nejvyššího stupně čerpání zdrojů z Operačního programu Životní prostředí v tomto programovacím období. Pro období 2014 – 2020 pak nastavit tento OP podle dohodnutých priorit a zjednodušit maximálně administraci pro žadatele. K tomu chceme vést diskusi se všemi zainteresovanými stranami.

Bude i nadále pokračovat odstraňování starých ekologických zátěží s přihlédnutím k ekonomickým možnostem a připravíme konkrétní návrhy odpadové legislativy s cílem dodržování hierarchie nakládání s odpady.

Vláda považuje rozvoj dopravní infrastruktury za důležitý faktor konkurenceschopnosti ČR a investice do této oblasti pokládá za významné protikrizové opatření. Vláda zabezpečí národní zdroje nezbytné k zajištění spolufinancování staveb dopravní infrastruktury zajišťující maximální využití prostředků z fondů EU v rámci tohoto i příštího programovacího období.

Vláda vytvoří předpoklady pro obnovu dopravní infrastruktury poškozené letošními povodněmi.

Vláda zajistí zvýšený dohled nad činností investorských organizací rezortu Ministerstva dopravy tak, aby prostředky na investice, opravy a údržbu byly vynakládány účelně, efektivně a transparentně.

Vláda podpoří plné využití regulatorních i fiskálních funkcí mýtného systému tak, aby byly upřednostněny zájmy občanů ČR a maximalizovány prostředky generované tímto systémem, které bude možné zpětně alokovat na opravy, údržbu a případně i rozvoj dopravní infrastruktury.

Vláda bude usilovat o vytvoření předpokladů pro dosažení splavnosti Labe. Vláda rovněž podpoří zpracování komplexní studie proveditelnosti a SEA vodního díla Dunaj – Odra. K tomu bude usilovat o zajištění nezbytných dohod ve věci tohoto díla se sousedními státy. Vláda vytvoří předpoklady pro způsobilost tohoto projektu k financování z fondů EU.

Vláda bude iniciovat změnu výkonu dopravně správních agend tak, aby tento systém začal skutečně sloužit občanům.

Vláda zajistí pokračování liberalizace v železniční osobní dopravě za vyvážených podmínek pro jednotlivé účastníky. Přitom musí být zachována kontrolní funkce státu a jeho způsobilost garantovat dopravní obslužnost.

Vláda zajistí stabilizaci rozsahu objednávky státu při zajištění železniční dálkové osobní dopravy a její předvídatelnost v čase. Respektováním ustanovení příslušného memoranda z r. 2009 vytvoří vláda předpoklady pro stabilizaci objednávky i regionální železniční osobní dopravu ze strany krajských samospráv.

Vláda považuje za nutné dosáhnout dlouhodobé stabilizace zdrojů na údržbu, opravy a rozvoj dopravní infrastruktury, a to i bez zahrnutí prostředků EU.

V oblasti systémové nastartuje vláda v resortu dopravy změny vedoucí k motivaci všech účastníků k veřejně prospěšnému chování (projektanti a stavitelé vydělají na zlevňování staveb, kamiony na tom, že budou jezdit mimo špičku atd.)

V regionální politice vláda zabezpečí obnovu území postiženého povodněmi v květnu a červnu 2013. Za tím účelem předloží Strategii obnovy území postižených krajů a vyčlení potřebné finanční prostředky na dotační programy určené na opravy a rekonstrukce majetku ve vlastnictví nestátních subjektů, včetně opatření, která umožní maximální realizaci obnovy území ještě do konce letošního roku.

V oblasti přeshraniční spolupráce vláda zajistí řádnou implementaci programů Evropské územní spolupráce pro současné programové období. Pro budoucí programové období vláda maximálně využije potenciál příhraniční spolupráce při rozvoji dotčených regionů a zajistí řádnou přípravu nových operačních programů.

V oblasti cestovního ruchu vláda zabezpečí plnění opatření Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2014-2020 a přípravu návrhu věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu.

V oblasti bydlení se vláda zaměří na podporu vzniku nájemních bytů, sociálních bytů včetně bytů pro seniory. Vláda připraví prováděcí předpisy k novému Občanskému zákoníku, navrhne zkrácení vázací doby nájemních bytů vystavěných s podporou Ministerstva pro místní rozvoj, přijme koncepci sociálního bydlení a posílí prostředky programu PANEL.

Vláda bude podporovat pořizování územních plánů a územních studií obcí zaměřených na řešení problémů společných více obcím zejména na zlepšování odolnosti území proti přírodním hrozbám.

Sociální věci a zdravotnictví

Vláda považuje boj proti narůstající nezaměstnanosti za svůj úkol číslo jedna. Za zásadní řešení – které je ovšem dlouhodobé a přesahuje horizont činnosti této vlády – považuje obnovení hospodářského růstu, který může přinést nová a trvalá pracovní místa. Vláda je připravena podpořit tvorbu nových pracovních míst a zmírnit dopady rostoucí nezaměstnanosti v krizí postižených regionech.

Vláda pokládá za nezbytné obnovit intenzivní, neformální dialog se sociálními partnery v rámci tripartity, kde očekává konstruktivní přístup partnerů k řešení naléhavých problémů obnovení hospodářského růstu.

Je si vědoma, že jejím základním úkolem je obnovení důvěry veřejnosti v sociálně- zdravotní a důchodový systém, respektující zachování podmínek důstojného života všech skupin občanů, především sociálně nejpotřebnějších – rodin s dětmi, seniorů a osob se zdravotním postižením.

Vláda podpoří dokončení již zahájeného legislativního procesu v sociální oblasti a zaměstnanosti, včetně zrušení karty sociálních systémů.

Vláda již rozhodla o zvýšení minimální mzdy k 1. srpnu 2013.

Vláda – s ohledem na vývoj hospodářské krize – navrhne zvýšit objem prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti ve státním rozpočtu na rok 2014. Za svůj prvořadý úkol proto považuje urychlenou stabilizaci a zvýšení efektivity Úřadu práce ČR v oblasti zaměstnanosti a především spolehlivé fungování informačních systémů pro nepojistné sociální dávky, které bylo v minulosti výrazně oslabeno.

V součinnosti s orgány samosprávy a nevládními organizacemi bude řešen systém poskytování a financování sociálních služeb, včetně paliativní péče v zařízeních hospicového typu. Vláda bude pokračovat v přípravě nové právní úpravy tzv. dlouhodobé péče.

Udržení současné kvality českého zdravotnictví a jeho finanční stabilizace patří mezi základní priority této vlády. Vláda navrhne valorizaci platby za státní pojištěnce a odkup pohledávek zdravotních pojišťoven za účelem zlepšení jejich likvidity. Zajistí lepší podmínky úhrad péče pro poskytovatele zdravotní péče, zvláště v sektoru ústavní péče. K tomu přispěje i další rozvoj úhradových mechanismů a dokončení kultivace Sazebníku výkonů.

Prioritou bude rovněž efektivní využití maximálního objemu finančních zdrojů EU pro oblast zdravotnictví. Vláda bude pokračovat i v restrukturalizaci péče podle potřeb pacientů a v souladu s trendy rozvoje medicíny. S ohledem na stárnutí obyvatelstva bude také rozvíjet koncepci dlouhodobé péče a prohlubovat koordinaci zdravotních a sociálních služeb.

Vláda dokončí legislativní proces připravovaných novel zákonů, zejména prosadí připravovaný zákon o zdravotnických prostředcích. Vláda připraví návrh novely zákona o zdravotním pojištění vztahující se k ekonomicky náročnější variantě péče a regulačnímu poplatku za hospitalizace. Vláda podpoří připravenou novelu zákona vztahující se k přeshraniční péči, která uvede právní řád ČR do souladu se závazky vyplývajícími z našeho členství v EU. Zasadíme se také o realizaci Koncepce hygienické služby a primární prevence.

Tyto kroky Ministerstvo zdravotnictví připraví po regulérní debatě se stavovskými organizacemi, odbory, odbornými společnostmi a pacientskými organizacemi.

Vzdělání, věda, výzkum, kultura

Školství, výzkum a vývoj považuje vláda za základ pro konkurenceschopnost státu i pro jeho vnitřní a morální stabilitu. Proto vláda podpoří prioritně přírodovědné a technické vzdělání, které pokládá za důležité pro technické inovace, výzkum a vývoj, na jejichž základě lze budovat výkonnou a efektivní ekonomiku. K tomu je nutné také soustavně rozvíjet znalost jazyků umožňující využívat nejširší spektrum informačních zdrojů.

V oblasti technického vzdělávání bude vláda rozvíjet mechanismy podporující zefektivnění spolupráce mezi školami a zaměstnavateli. Položíme důraz na podporu odborného vzdělávání a posílení motivace zaměstnavatelů vč. daňových výhod.

Česká republika vybudovala s využitím strukturálních fondů EU řadu výzkumných vědeckých infrastruktur. Vláda bude dbát, aby prostředky na jejich provoz byly efektivně využity a tato centra dosahovala očekávaných výsledků.

Vláda bude respektovat autonomii všech stupňů vzdělávání a s ní spojenou zodpovědnost samotných vysokých škol a krajů a obcí jako zřizovatelů škol za jejich výsledky. Společně se zřizovateli bude trvat na zvyšování kvality vzdělávání.

Vláda připraví nový zákon o podpoře sportu. Jeho součástí bude i nový systém financování sportovní činnosti jako důležité občanské aktivity. Jde nám o to podporovat její dostupnost pro nejširší veřejnost, zejm. mládež. Vláda podpoří i vrcholový sport a reprezentaci.

Pokud jde o kulturní a kreativní odvětví vláda připraví vyvážený způsob financování kultury pro rok 2014 tak, aby byly v odpovídající kvalitativní i objemové struktuře zajištěny veřejné služby, které občané v oblasti kultury očekávají.

Zajistíme stabilitu Státního fondu kinematografie, dokončíme novelu autorského zákona. Vláda finančně podpoří úsilí vlastníků památek při odstraňování škod vzniklých na památkách při povodních v roce 2013.

Obrana, vnitřní bezpečnost, veřejná správa a justice

Transatlantické spojenectví zůstává základním pilířem obrany a bezpečnosti ČR. Vláda podporuje rozvoj Společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie. Soustředíme se na další rozvoj obranných schopností Armády ČR a v případě potřeby podpoříme její adekvátní zapojení do mezinárodních operací NATO, EU či OSN na zvládání krizí.

Vláda bude pokračovat s potřebnými změnami v branné legislativě, prioritou je schválení novely zákona o vojácích z povolání.

Vláda bude pokračovat v realizaci opatření stanovených Bílou knihou o obraně, jež se týkají vnitřní reorganizace resortu MO a posílení jeho efektivity, včetně optimalizace vojenských újezdů.

Vláda je připravena dokončit jednání o využívání letounů Gripen Armádou ČR v období po roce 2015. Budeme se rovněž zabývat budoucností vrtulníkového a transportního letectva.

Vláda respektuje závazek, aby výše výdajů státu na obranu ve vztahu k HDP nepoklesla pod současnou úroveň.

Připravíme mandát pro vyslání sil Armády ČR do zahraničních misí na období let 2015–2016 a předložíme jej ke schválení Parlamentu ČR.

Na všech úrovních EU chceme prosazovat reformu konceptu a financování unijních sil rychlé reakce (EU Battlegroups) a vytvoření skutečně rovných podmínek pro působení firem obranného a bezpečnostního průmyslu z členských zemí na evropském trhu.

Vláda si v rámci rozpočtových možností klade za cíl zejména posílení přímého výkonu služby Policie ČR a Hasičského záchranného sboru navýšením počtu jejich příslušníků. Chceme tak zajistit zlepšování vnitřní bezpečnosti České republiky.

Vláda nebude tolerovat žádné druhy rasové, etnické, národnostní, třídní a sociální nesnášenlivosti a nenávisti. Zároveň bude vláda věnovat zvýšenou pozornost analýze příčin radikalizace. Důrazný a důsledný postup proti všem formám extremismu a postihování snah o porušování zákona ze strany stoupenců protidemokratických ideologií považuje vláda za jeden ze svých zásadních úkolů.

Vláda se zaměří na monitorování bezpečnostních hrozeb, jako jsou organizovaný zločin, terorismus, daňová a informační kriminalita, a bude klást důraz na řešení drogové problematiky zejména v příhraničních oblastech a na důsledné zajišťování výnosů z trestné činnosti.

Vláda bude pokračovat v přípravě, realizaci a rozvoji klíčových IT projektů, které jsou v souladu s principy elektronické vlády (e-government). Cílem vlády je snížit finanční náklady a časovou náročnost styku občanů a podnikatelů se státní správou především zefektivněním elektronické komunikace uvnitř státní správy.

Vláda si uvědomuje nutnost přijetí zákona o úřednících jako podmínky Evropské Unie pro čerpání evropských fondů. Proto bude prosazovat pokračování procesu schvalování návrhu právní úpravy postavení státních úředníků, kterou předložila předchozí vláda.

Nalézání a vymáhání spravedlnosti a práva je základní funkcí státu a prioritou vlády.

Vláda učiní vše pro to, aby byla dodržena účinnost rekodifikace soukromého práva od 1. ledna 2014. Vláda proto podpoří schválení doprovodných právních předpisů a bude pokračovat v projektu vzdělávání zaměstnanců veřejné sféry a informování veřejnosti o novém soukromém právu.

Vláda bude pokračovat v procesu humanizace a zvyšování efektivity vězeňství. Podpoří redukci typů věznic pro výkon trestu ze stávajících čtyř na dva. Vytvoří se tím větší prostor pro stálé zaměstnávání odsouzených, jejich resocializaci, a to vše s větším důrazem na úhradu nároků obětí, poškozených i státu. Zavedením úsporné varianty elektronického monitoringu odsouzených chceme pokračovat ve vyvažování trestní represe a prevence.

Prioritou vlády je potírání kriminality a zejména korupce. Proto navrhne hlubší a výraznější změny návrhu zákona o státním zastupitelství směřující k posílení jeho nezávislosti a oddělení od exekutivy při současném zvýšení odpovědnosti státního zastupitelství za výkon svěřené moci. Vláda předloží novelu trestního řádu zaměřenou na zjednodušení a zrychlení trestního procesu.

Vláda předloží novelu zákona o soudech a soudcích, která zavede kariérní postup zaměstnanců justice. Jmenování do funkce soudce by mělo být podmíněno alespoň pěti lety praxe, absolvováním funkce justičního kandidáta a povinným výběrovým řízením.

Dlouhodobě podfinancovaný stav justice vláda zlepší zahájením několika investičních projektů, a to alespoň řešením havarijního stavu opakovaně zaplavovaného Krajského soudu v Ústí nad Labem a výstavbou nových budov Nejvyššího soudu a Nejvyššího státního zastupitelství v Brně.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená Poslanecká sněmovno!

Jménem vlády, která vás dnes žádá o důvěru, vám garantuji, že já i vláda uděláme vše, co je v našich silách, abychom své odpovědnosti dostáli.

Děkuji Vám za pozornost.

Sdílet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..